Bakkedalsvej 25, Rårup, 7130 Juelsminde, Tlf.: 75685343
Børnemiljøvurdering

Børnemiljøvurdering, BMV, for Rårup Børnehus

Denne Børnemiljøvurdering er udarbejdet som et skriftligt oplæg til personalegruppen og forældrebestyrelsen. Der er taget udgangspunkt i spørgsmål til børnemiljøet, udarbejdet af BUPL. Disse er besvaret i forhold til den virkelighed vi som medarbejdere og bestyrelse oplever i børnehaven. Beskrivelsen har givet anledning til spørgsmål i forhold til det børnemiljø vi tilbyder. Spørgsmålene har været til debat i gruppen og medført en refleksion og erkendelse, som stiller os stærkere i kraft af at valgene er truffet bevidst.

Det fysiske miljø

Rårup Børnehave er beliggende i en gammel skolebygning, bygget i 1929. Bygningen er gennemgribende renoveret med henblik på daginstitutionsdrift i år 2000. Bygningen rummer rigelig plads og rum til de 60 børn, børnehaven skal kunne rumme. Indretningen bærer, på trods af renoveringen, præg af at være bygget til et andet formål end børnehave. Mange af rummene er således gennemgangsrum, som udfordrer anvendelsesmulighederne.

Rårup Børnehave er stueopdelt. Husets rammer indbyder til stueopdeling, men stueopdelingen er primært valgt med baggrund i pædagogiske overvejelser over begreber som: kendskab til det enkelte barn, trygge rammer, tid og plads til at skabe venskaber, overskuelighed.

En af børnegrupperne, Svalereden, er placeret på 1. sal i bygningen.

De mange relativt små rum i underetagen, lægger op til rolige lege, såsom rolleleg, byggeklodser, tegning, perleplader mv. Her er Stærekassen placeret i den ene ende, og Lærkederen i den anden ende.

Mellem de to grupperum er indrettet et fællesrum, indrettet som et køkken/alrum med spiseplads og en stue med sofa. Da Lærkereden skal rumme mange børn, bliver disse to fællesrum inddraget til lege- og aktivitetsrum efter behov.

På 1. sal ligger det 3. grupperum, Svalereden. Pga. sin størrelse, lægger dette grupperum op til mere kropslig udfoldelse, og bruges, ud over grupperum, til motoriktræning.

For at sikre et godt psykisk børne- og voksenmiljø, leges vilde lege og lege, som kræver megen plads til bevægelse, udenfor.

Materialevalget i indretningen skal gerne signalere en intension om at skabe et hjem uden for hjemmet f.eks. med lyse farver, gardiner mv.

Garderoberne er relativt små. Garderobeindretningen, med børnenes ekstratøj mv. placeret i kasser så højt, at de ikke selv kan nå det, er uhensigtsmæssig i forhold til at udvikle og opleve selvhjulpenhed. Det er forsøgt at flytte kasserne ned på garderobebænken, så børnene kan nå. Men dette affødte andre problemer. Derfor forbliver garderoberne som nuværende indtil en evt. renovering af børnehaven som helhed.


 

 

Det psykiske miljø

Rårup Børnehaves stueopdeling er organiseret på den måde, at den integrerede gruppe, Stærekassen, har plads til 6 børn under 3 år og 4 børn på 3 år. Stærekassens rum er små og overskuelige og bedre normeret end de to øvrige grupper. Mellemgruppen benævnes Lærkereden, og er aldersintegreret fra ca. 3-4 år. Storebørnsgruppen på 1. sal benævnes Svalereden og her arbejdes der med mere abstrakte begreber og større selvstændighed – inden børnene starter i brobygning i april er der fokus på skoleforberedende arbejde.

I alle grupperne arbejdes ud fra en kendt daglig rytme: Ca. kl. 9:00 spises der formiddagsmad på stuerne. Derefter aktiviteter enten ude eller inde sammen med gruppen. Der holdes samling i løbet af formiddagen på de to stuer. Kl. 11:30 frokost, derefter udeleg for alle grupper. Kl. 14:00 tilbydes eftermiddagsmad og derefter er der fri leg på tværs af grupperne enten ude eller inde. Gentagelsen skaber tryghed i genkendeligheden.

Der arbejdes bevidst med børns udvikling af selvstændighed. Det sker ved vejledning til selvhjulpenhed ved toiletbesøg, af- og påklædning, spisning mv. Derudover hjælper børnene de voksne med almindelige dagligdags opgaver, som at dække bord, hente mælk o.lign. Børnene har ansvar for, på opfordring, selv at rydde op efter sig, når de har leget med legetøjet el. lign.

Børnenes sociale kompetencer udvikles gennem bl.a. gruppesamlingerne hver formiddag, hvor der må ventes på tur, børnene udvikler modet til at ”være på”, lærer at lytte til hinanden og den voksne, ved afstemninger i gruppen øves evnen til at acceptere andres beslutning o.lign.

Udvikling af venskaber er essentielt for børn, og der arbejdes bevidst med at skabe betingelser for at få gode vibrationer til at opstå imellem børnene. Det sker ved at børnehaven er stueopdelt, og derved gør relationsmulighederne overskuelige, og ved f.eks. projektarbejde, hvor børnene skal samarbejde med bestemte andre. Eller ved at splitte børnegrupperne op i mindre enheder i særlige aktiviteter, for at skabe muligheder for nye relationer.

Børnene mødes med positive forventninger og i en ånd som giver med- og modspil på barnets præmisser. Dvs. at forventninger og krav afstemmes efter det enkelte barns udviklingsniveau.

I arbejdet med BMV’ens tema ”det psykiske miljø”, finder vi det væsentligt at medtænke begrebet ”skæld ud”. Det er vigtigt for os at skelne mellem begreberne skæld ud og irettesættelse. I børnehaven forekommer irettesættelser, også hvor de voksne taler højt. Skæld ud som metode må ikke være en del af børnenes hverdag.

Det æstetiske miljø

I de pædagogiske overvejelser er medinddraget ønsket om at skabe respekt om vore fælles omgivelser, på den måde at vi tilsigter at bibringe børnene en kultur, hvor man passer på tingene, så vi vedbliver at have hyggelige og pæne rum at opholde os i. Denne pædagogik understøttes af at børnehaven vedligeholdes løbende med maling og reparationer, så institutionen til stadighed fremstår som et hyggeligt og vedkommende sted at være

Beskæftigelsesmaterialer som papir, sakse og farver ligger fremme, så børnene selv kan gå i gang med at frembringe tegninger eller andre kreative produkter.

Ca. en gang om året gennemføres et større kreativt projekt med grupperne. Kreativiteten tager afsæt i et projekt-tema, som f.eks. ”Cirkus”. Børnenes malerier, billeder, skulpturer udsmykker børnehavens vægge/rum indtil ”kunstneren” skal i skole. Produktet følger da med barnet hjem som erindring.

I det pædagogiske arbejde med æstetik, lægges der vægt på at børnene gør sig umage, når de vælger at udtrykke sig kreativt, for på den måde at anerkende barnets kompetencer og evne til at udtrykke sig æstetisk. Det viser sig ved at det er barnets anstrengelser for at nå et resultat, der anerkendes, mere end selve produktet.

Det viser sig også ved, at det er børnene som SELV klipper, maler eller tegner med den voksne som vejleder, og børnene får mulighed for at udfolde og udtrykke sig kreativt med mange forskellige materialer.

Fra 2012 er BMV blevet en entegreret del af arbejdet med læreplaner og inklusion.

Sidst opdateret 4. januar 2014
Bakkedalsvej 25, Rårup, 7130 Juelsminde, Tlf.: 75685343